Oldal kiválasztása

 

Bevezetés

Jelen Nyilatkozat célja tájékoztatni a NEXON Kft. (1138. Budapest, Váci út 185., továbbiakban: NEXON) által szervezett konferenciákon résztvevők és a nexonkonferencia.hu weboldal látogatóit arról, hogy a NEXON hogyan kezeli a személyes adatokat, az Érintettek hogyan érvényesíthetik adatvédelemmel kapcsolatos jogaikat.

A NEXON elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes és üzleti adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A NEXON a személyes és üzleti adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely garantálja ezen adatok biztonságát, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A NEXON fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatban rögzített feltételeket.

Definíciók

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Jelen dokumentumban a Felhasználók és a Résztvevők.
Felhasználó: a nexonkonferencia.hu weboldal látogatói.

Résztvevő: a konferenciára jelentkező és azon részt vevő személyek.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

Életkorbeli korlátozás

A NEXON által szervezett konferenciákra történő jelentkezés – ezen belül a nexonkonferencia.hu weboldal szolgáltatásainak igénybevétele – és a konferenciákon való részvétel kizárólag 16 év feletti személyek számára van fenntartva. A résztvevő és a weboldal felhasználója a regisztrációval igazolja, hogy 16 évnél idősebb. A regisztráció során illetve a szolgáltatások igénybevétele során a felhasználó/résztvevő felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, a NEXON ezért felelősséget nem vállal, azonban fenntartja a jogot a személyazonosság és az életkor ellenőrzésére.

A kezelt adatok köre

A NEXON az általa szervezett konferenciákra történő jelentkezés és a részvétel során személyes adatokat kérünk be a résztvevőktől és ezen adatokat kezeljük a részvételi igények rögzítése és biztosítása, a résztvevők értesítése, valamint a pénzügyi elszámolás biztosítása céljából. Emellett az ehhez hozzájárulókról készült fényképeket és mozgókép felvételeket felhasználjuk a rendezvények dokumentálása és népszerűsítése céljából.

A konferenciák szervezésének és lebonyolításának technikai igényei, valamint a pénzügyi elszámolásra vonatkozó jogszabályi követelmények miatt a részvétel feltétele, hogy az alábbi személyes adatok kezeléséhez a résztvevő hozzájáruljon. A hozzájárulás önkéntes, a nexonkonferencia.hu oldalon elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével, valamint a regisztrációs űrlap kitöltésével történik.

Adat Felhasználói hozzájárulás Adatkezelés célja
név Kötelező

A felhasználó beazonosítása

Kitűző elkészítése

beosztás Kötelező Kitűző elkészítése
cégnév Kötelező

Számlakibocsátás

Kitűző elkészítése

email cím Kötelező Kapcsolattartás
kép, mozgókép és hangfelvétel Kötelező Rendezvény dokumentálása és népszerűsítése

  

(A regisztrációkor kötelezően megadandó számlázási cím és adószám nem minősül személyes adatnak, bekérésük a számlakibocsátás miatt szükséges).

 Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja

 A fenti adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés hátterét az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályozza.

A számlázáshoz kapcsolódó adatok kezelésének jogalapja a Számviteli törvény

Az adatkezelés célja

Az adat kezelésének célja, hogy a weboldal látogatói számára jelentkezési lehetőséget biztosítsunk a NEXON által szervezett egyes konferenciákra, a jelentkezők számára a rendezvénnyel kapcsolatos szükséges tájékoztatást megadjuk, továbbá hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelő pénzügyi elszámolást biztosítsuk.

Az adatok megőrzésének ideje

A regisztrációs adatokat a rendezvény lebonyolítását követően 6 hónapig őrizzük meg, majd az adatok törlésre kerülnek.

A számlázással és pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatokat az adóévet követő 8 évig őrizzük meg a vonatkozó számviteli előírások alapján.

A felhasználó az adatvedelem@nexon.hu címre küldött levélben kérheti a kapcsolati űrlapon megadott adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés célhoz kötöttsége már nem áll fent.

Adatkezelő adatai

Név: NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.

Cím: 1138. Budapest, Váci út 185.

Adatvédelmi felelős: Korom Miklós

Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőség: adatvedelem@nexon.hu

Adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók

 A NEXON a nexonkonferencia.hu weboldal üzemeltetéséhez (szerverüzemeltetés) külső technikai supportot vesz igénybe a DAMIT Informatika Kft-től. (6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt. 3.). Az adatfeldolgozó elérhetősége adatvédelmi kérdésekben: +36 1 6663 777 let-it@damit.eu

A weboldal üzemeltetéséhez a NEXON tárhelyszolgáltatást vesz igénybe az ATW Internet Kft-től. (1138 Budapest, Esztergomi út 66 fszt. 1., ). Az adatfeldolgozó elérhetősége:  support@atw.co.hu

A NEXON az értesítő levelek küldéséhez a Maichimp rendszerét használja. A Mailchimp rendszert üzemeltető cég neve: The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp), címe: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, elérhetősége: privacy@mailchimp.com

A NEXON a konferenciaszervezés során igénybe veszi a X-Team Kft. (1147 Budapest, Öv utca 194. I. em. 6.) rendezvényszervező cég támogatását. Ennek során a kitűzők elkészítéséhez egyes személyes adatok (név, beosztás, cégnév) átadásra kerülnek az adatfeldolgozónak. A kitűzők elkészítését követően az adatfeldolgozó az átvett személyes adatokat haladéktalanul törli, a kitűzőket átadja a NEXON-nak. Az adatfeldolgozó elérhetősége: xteam@xteam.hu.

A QR kódos beléptetés érdekében a NEXON átadja partnere, a rentIT Kft (Benkő u. 10-14.
1141 Budapest) részére a jelentkezők nevét és email címet. A konferenciát követően az adatfeldolgozó haladéktalanul törli az adatokat. Az adatfeldolgozó elérhetősége:
info@rentit.hu

Adatvédelmi intézkedések

A NEXON adatkezelőként gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatok biztonsága ne sérüljön, intézkedéseket hoz az adatok elveszése ellen, valamint az illetéktelen hozzáférések megakadályozása érdekében. Különösen, de nem kizárólag ilyen intézkedések az alábbiak:

  • Dokumentált Információbiztonsági irányítási rendszer
  • Kinevezett Információbiztonsági felelős
  • Kinevezett Adatvédelmi felelős
  • Szabályozott jogosultságkezelés, a minimális hozzáférési jogok elvének alkalmazása
  • A személyzet információbiztonsági és adatvédelmi képzései
  • Határvédelmi intézkedések (tűzfal) alkalmazása
  • Vírusvédelmi rendszer és intézkedések
  • Automatizált és monitorozott adatmentés

Sütikezelés a nexonkonferencia.hu weboldalon

Mi a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Milyen sütiket használunk és miért?

A nexonkonferencia.hu weboldalon a Google Analytics sütit használjuk a következő célokból

  • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
  • anonimizált használati és forgalmi statisztikát gyűjtése weboldalunk fejlesztése céljából,

A Google Analytics sütik fejlesztője és a gyűjtött adatok kezelője a Google Inc. A nexonkonferencia.hu oldalon használt Google Analytics sütik nem alkalmasak a felhasználó beazonosítására, beállításuk alapján anonimizálják a felhasználó IP címét mielőtt továbbküldik azt a szerverre.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

A Google Analytics sütik kikapcsolása ezzel az eszközzel elvégezhető: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Az egyes böngészőkbe kiegészítőket is letölthet, ami az oldalon futó cookie kikapcsolását lehetővé teszi.